kiuna
KUEI KASSINU ETASHIEK
par
Uapukun Mishtukuhu
 
Uapukun Mishtukuhu nitashinikashun.  
Innu Ishkueu nete nutshipan Ekuanitshit innu assi.  
Nete Kiuna katshishkutamatsheutshuap Odanak katshimateuat nitshishkutamakaun Sciences Humaines tshetshi nunishtuapamakau Innuat eshiuinanit.  
Nipa minuenitin tshetshi nete Kamishtatshishkutamatsheutshuap Ottawa ituteian neme Kaiamesh tshetshi ishitshishkutamatishian kama nete Chicoutimi tshetshi uitishian nipa minuenitin katshishkutamatshiet itapateshian.  
Nikan nitashinen kanipue apu ui uataiat nitaiamun innu aiamun nete uetshipan nikanishat.  
 
* * * / / / * * *
Mot Annotation
KUEI KASSINU ETASHIEK
bonjour tout le monde
par
Uapukun Mishtukuhu
Uapukun Mestokosho

C'est mon nom...

Uapukun Mishtukuhu nitashinikashun. Je m'appelle Uapukun Mestokosho
Innu Ishkueu nete nutshipan Ekuanitshit innu assi. Je suis une jeune femme Innue de la communauté d'Ekuanitshit sur la Côte-Nord.
Nete Kiuna katshishkutamatsheutshuap Odanak katshimateuat nitshishkutamakaun Sciences Humaines tshetshi nunishtuapamakau Innuat eshiuinanit. J'étudie à l'Institut Kiuna à Odanak dans le programme des sciences humaines - profil Premières Nations.
Nipa minuenitin tshetshi nete Kamishtatshishkutamatsheutshuap Ottawa ituteian neme Kaiamesh tshetshi ishitshishkutamatishian kama nete Chicoutimi tshetshi uitishian nipa minuenitin katshishkutamatshiet itapateshian. J'envisage m'inscrire en pré-droit à l'Université d'Ottawa ou en Éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi cet automne, ainsi je n'aurais qu'à choisir dans quel domaine je préfère aller étudier.
Nikan nitashinen kanipue apu ui uataiat nitaiamun innu aiamun nete uetshipan nikanishat. Je trouve que ce projet de traduction est génial parce que je suis très fière de mes origines et surtout parce que je ne veux pas perdre ma langue maternelle.
* * * / / / * * *